CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP THƯƠNG MẠI (MÃ SỐ 72220203)

Kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-ĐHNT ngày 15/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

887

Nhấn để xem:

Mục tiêu đào tạo – Chuẩn đầu ra – Khung chương trình – Đề cương các môn học